3 e All things were made through him, and without hi m was not any thing made that was made. 10 fear not, for I am with you; be not dismayed, for I am your God; I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with c my righteous right hand. Isaiah 41:9–10 (ESV): "9 you whom I took from the ends of the earth, and called from its farthest corners, saying to you, "You are my servant, I have chosen you and not cast you off"; 10 fear not, for I am with you; be not dismayed, for I am your God; I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand." 11 50 38 Akong Panginoon, ang una, at kasama ng huli, ako nga. 46 Judah was threatened with destruction by Assyria and Egypt, but was spared because of God's mercy. Who raised up the righteous man from the east, called him to his foot, gave the nations before him, … Here, Isaiah writes about the source of Christians’ strength. 7Sa gayo'y pinalalakas ang loob ng anluwagi ang panday-ginto, at ng pumapatag ng pamukpok ang pumupukpok ng palihan, na sinasabi tungkol sa paghinang, Mabuti, at kaniyang inilalapat ng mga pako, upang huwag makilos. 29Narito, silang lahat, ang kanilang mga gawa ay walang kabuluhan at walang anoman ang kanilang mga larawang binubo ay hangin at kalituhan. 22Ilabas nila, at ipahayag sa amin kung anong mangyayari: ipahayag ninyo ang mga dating bagay, maging anoman ang mga yaon, upang aming mabatid at maalaman ang huling wakas nila: o pagpakitaan ninyo kami ng mga bagay na darating. KEEP silence before Me, O islands; and let the peoples renew their strength: let them come near; then let them speak: let us come near together to judgment. 8Nguni't ikaw, Israel, lingkod ko, Jacob na siyang aking pinili, na binhi ni Abraham na aking kaibigan; 9Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa, at tinawag kita mula sa mga sulok niyaon, at pinagsabihan kita, Ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka at hindi kita itinakuwil; 10Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios; aking palalakasin ka; oo, aking tutulungan ka; oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Isaiah 41:14 Jacob … worthless Literally, “Worm of Jacob, men of Israel.” Isaiah 41:15 mountains … hills Symbols of the power of Israel’s enemies. 28 36 2 9 At malalaman ng buong bayan ng Ephraim, at ng nananahan sa Samaria, na nagsasabi sa kapalaluan at sa pagmamatigas ng ulo, 10 Ang mga laryo ay nangahulog, nguni't aming itatayo ng tinabas na bato: ang mga sikomoro ay nangaputol, nguni't aming papalitan ng mga cedro. Isaiah 41:7 anvil A heavy metal block. 27 Ako'y unang magsasabi sa Sion, Narito, narito sila; at ako'y magbibigay sa Jerusalem ng isa na nagdadala ng mga mabuting balita. Feeling lost? 14Huwag kang matakot, ikaw na uod na Jacob, at kayong mga tao ng Israel; aking tutulungan ka, sabi ng Panginoon, at ang iyong Manunubos ay ang Banal ng Israel. 18 Ako'y magbubukas ng mga ilog sa mga luwal na kaitaasan, at mga bukal sa gitna ng mga libis: aking gagawin ang ilang na lawa ng tubig, at ang tuyong lupain ay mga bukal ng tubig. Contact | Disclaimer | 5 siya'y nagbigay ng mga bansa sa harap niya, at pinagpuno niya siya sa mga hari; kaniyang ibinibigay sila na parang alabok sa kaniyang tabak, na parang pinaspas na dayami sa kaniyang busog. 26 The Word Became Flesh . 30 23 Inyong ipahayag ang mga bagay na darating pagkatapos, upang aming maalaman na kayo'y mga dios; oo, kayo'y magsigawa ng mabuti, o magsigawa ng kasamaan, upang kami ay mangawalan ng loob, at mamasdan naming magkakasama. In Isaiah 41:10 … 8 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) IS 41:9 Thou whom I have taken from the ends of the earth, and called thee from the chief men thereof, and said unto thee, Thou art my servant; I have chosen thee, and not cast thee away. Lets break this verse down so that we can see more clearly the blessings and assurance of what it says. 25 Statement of Faith | 21 10 16 Iyong pahahanginan, at tatangayin ng hangin, at pangangalatin ng ipoipo: at ikaw ay magagalak sa Panginoon, ikaw ay luwalhati sa Banal ng Israel. A worker puts hot metal on an anvil and beats the hot metal to change its shape. 43 6 Sila'y tumutulong bawa't isa sa kaniyang kapuwa; at bawa't isa'y nagsasabi sa kaniyang kapatid, Ikaw ay magpakatapang. Let them come near, then let them speak; Let us come near together for judgment. Be blessed! 6Sila'y tumutulong bawa't isa sa kaniyang kapuwa; at bawa't isa'y nagsasabi sa kaniyang kapatid, Ikaw ay magpakatapang. 60 Psalm 67:7; 98:3; and Isaiah 45:22 disagree firmly in contrast to this phrase being used to imply that the Earth has a real edge. 16Iyong pahahanginan, at tatangayin ng hangin, at pangangalatin ng ipoipo: at ikaw ay magagalak sa Panginoon, ikaw ay luwalhati sa Banal ng Israel. 66. 57 I will strengthen you and help you; I will uphold you with my righteous right hand. 17 THE EXPLANATION of Isaiah Chapter 41 (Note: Rev. 8 Nguni't ikaw, Israel, lingkod ko, Jacob na siyang aking pinili, na binhi ni Abraham na aking kaibigan; : Answered by Isaiah 41:9-10. 14 22 7 In this sense, we speak of the end of dry land. 27 19 Aking itatanim sa ilang ang cedro, ang puno ng acacia, at ang arayan, at ang olivo; aking ilalagay sa ilang ang puno ng abeto, at ang pino, at ang boj na magkakasama: 39 at nang una, upang aming masabi, Siya'y matuwid? 34 31 FOR I AM WITH THEE This is the reason why we should not be afraid. 9 Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa, at tinawag kita mula sa mga sulok niyaon, at pinagsabihan kita, Ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka at hindi kita itinakuwil; Judah is compared to a vineyard that should be, and will be, trampled on (Isaiah 5:1-7). Isaiah 41:10 NIV So do not fear, for I am with you; do not be dismayed, for I am your God. 26Sinong nagpahayag noon mula nang pasimula upang aming maalaman? Without a doubt, this is a verse that was given to bring peace to those who love the Lord. -- This Bible is now Public Domain. The nation of Israel (both Judah and Israel) is blind and deaf to God’s commands (Isaiah 6:9-10; 42:7). To those whom God has called (Isaiah 41:9). 9 -- This Bible is now Public Domain. 27Ako'y unang magsasabi sa Sion, Narito, narito sila; at ako'y magbibigay sa Jerusalem ng isa na nagdadala ng mga mabuting balita. When one of God’s people is seeking an anchor in turbulent times, this is the right passage for the job. 2 He was in the beginning with God. 25May ibinangon ako mula sa hilagaan, at siya'y dumating; mula sa sikatan ng araw ay tumatawag siya sa aking pangalan: at siya'y paroroon sa mga pinuno na parang cimiento, at para ng magpapalyok na yumuyurak ng putik na malagkit. 24 Narito, kayo'y sa wala, at ang inyong gawa ay sa wala: kasuklamsuklam siya na pumili sa inyo. 11 Narito, silang lahat na nangagagalit sa iyo ay mangapapahiya at mangalilito: silang nangakikipaglaban sa iyo ay papanaw at mangapapahamak. 18 51 Isaiah 44 Israel the Lord 's Chosen. 24Narito, kayo'y sa wala, at ang inyong gawa ay sa wala: kasuklamsuklam siya na pumili sa inyo. 35 (The Paradox of Christ's Burial - Sermon #10 on Isaiah 53) 04 - 07 - 2013 PM: ISANG PAGLALARAWAN NG PAGBABAYAD (PANGARAL BILANG 9 SA ISAIAS 53) (A Description of the Atonement - Sermon #9 on Isaiah 53) 04 - 07 - 2013 AM: ANG KATAHIMIKAN NG TUPA (PANGARAL BILANG 8 SA ISAIAS 53) (The Silence of the Lamb - Sermon #8 on Isaiah 53) Isaiah 41:1 be brave Or “be strong again,” as in Isa. 9 Thou whom I have taken from the ends of the earth, and called thee from the chief men thereof, and said unto thee, Thou art my a servant; I have chosen thee, and not cast thee away. Isaiah 41:9. you whom I took from the ends of the earth, and called from its farthest corners, saying to you, “You are my servant, I have chosen you and not cast you off”; 1 Samuel 12:22. 17Ang dukha at mapagkailangan ay humahanap ng tubig, at wala, at ang kanilang dila ay natutuyo dahil sa uhaw; akong Panginoon ay sasagot sa kanila, akong Dios ng Israel ay hindi magpapabaya sa kanila. Akong Panginoon, ang una, at kasama ng huli, ako nga, At the same time, Isaiah understands that God is a God of mercy, grace, and compassion (Isaiah 5:25; 11:16; 14:1-2; 32:2; 40:3; 41:14-16). 24 19 What a precious verse for us to consider. From the Strong’s Concordance, “borders” is a definition coming from the words “edge” (H7097) & (H3671). 48 Smithson's translation of the Isaiah text is appended below the explanation) 1. Isaiah 41 Tagalog: Ang Dating Biblia ... Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 12Iyong hahanapin sila, at hindi mo mangasusumpungan, sa makatuwid baga'y silang nangakikipaglaban sa iyo: silang nakikipagdigma laban sa iyo ay papanaw, at gaya ng bagay ng wala. Isaiah 41:10 Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios; aking palalakasin ka; oo, aking tutulungan ka; oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. 62 Isaiah 41 is the forty-first chapter of the Book of Isaiah in the Hebrew Bible or the Old Testament of the Christian Bible and the second chapter of the section known as "Deutero-Isaiah" (Isaiah 40-55), dating from the time of the Israelites' exile in Babylon.This book contains the prophecies attributed to the prophet Isaiah, and is one of the Books of the Prophets 55 65 Kiswahili Biblia na simulizi redio - Isaiah, chapter 41. 1 Gayon ma'y dinggin mo ngayon, Oh Jacob na aking lingkod, at Israel, na aking pinili: 2 Ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, at nagbigay anyo sa iyo mula sa bahay-bata, na siyang tutulong sa iyo; Ikaw ay huwag matakot, Oh Jacob na aking lingkod; at ikaw Jeshurun, na aking pinili. 5Nakita ng mga pulo, at nangatakot; ang mga wakas ng lupa ay nagsipanginig: sila'y nagsilapit, at nagsiparito. The Prophet Isaiah was primarily called to prophesy to the Kingdom of Judah. 6 4Sinong gumawa at yumari, na tumawag ng mga sali't saling lahi mula ng una? 3Kaniyang hinahabol sila, at nagpatuloy na tiwasay, sa makatuwid baga'y sa daan na hindi niya dinaanan ng kaniyang mga paa. 9 I took you from the ends of the earth, from its farthest corners I called you. siya'y nagbigay ng mga bansa sa harap niya, at pinagpuno niya siya sa mga hari; kaniyang ibinibigay sila na parang alabok sa kaniyang tabak, na parang pinaspas na dayami sa kaniyang busog. I. 41 15Narito, aking ginawa kang bagong kasangkapang panggiik na matalas na may mga ngipin; iyong gigiikin ang mga bundok, at didikdiking durog, at iyong gagawin ang mga burol na parang ipa. 4. They are those whom He has not rejected from His service, in spite of the imperfections of which they are penitently conscious (Isaiah 41:9). Judah was going through times of revival and times of rebellion. 2 Sinong nagbangon ng isa na mula sa silanganan, na kaniyang tinawag sa katuwiran sa kaniyang paanan? 20 Upang sila'y makakita at makaalam, at makagunita, at makatalos na magkakasama, na ginawa ito ng kamay ng Panginoon, at nilikha ng Banal ng Israel. 17 Ang dukha at mapagkailangan ay humahanap ng tubig, at wala, at ang kanilang dila ay natutuyo dahil sa uhaw; akong Panginoon ay sasagot sa kanila, akong Dios ng Israel ay hindi magpapabaya sa kanila. A bit unstable? 14 Huwag kang matakot, ikaw na uod na Jacob, at kayong mga tao ng Israel; aking tutulungan ka, sabi ng Panginoon, at ang iyong Manunubos ay ang Banal ng Israel. 56 18Ako'y magbubukas ng mga ilog sa mga luwal na kaitaasan, at mga bukal sa gitna ng mga libis: aking gagawin ang ilang na lawa ng tubig, at ang tuyong lupain ay mga bukal ng tubig. 63 5 Nakita ng mga pulo, at nangatakot; ang mga wakas ng lupa ay nagsipanginig: sila'y nagsilapit, at nagsiparito. I recommend that believers underline Isaiah 41 in their Bible and meditate on it frequently. 4 28 At pagka ako'y tumitingin, walang tao; sa gitna nila ay walang tagapayo, na makasagot ng isang salita, pagka ako'y tumatanong sa kanila. oo, walang magpahayag, oo, walang magpakita, oo, walang duminig ng inyong mga salita. 10 Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios; aking palalakasin ka; oo, aking tutulungan ka; oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. 4 Sinong gumawa at yumari, na tumawag ng mga sali't saling lahi mula ng una? 53 Isaiah 41:1-29—Navigate by chapter and verse in the King James Version of the Bible. VERSE 1. Isaias 41:10 - Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios; aking palalakasin ka; oo, aking tutulungan ka; oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. 29 Narito, silang lahat, ang kanilang mga gawa ay walang kabuluhan at walang anoman ang kanilang mga larawang binubo ay hangin at kalituhan. 22 Ilabas nila, at ipahayag sa amin kung anong mangyayari: ipahayag ninyo ang mga dating bagay, maging anoman ang mga yaon, upang aming mabatid at maalaman ang huling wakas nila: o pagpakitaan ninyo kami ng mga bagay na darating. 21 Iharap ninyo ang inyong usap, sabi ng Panginoon; inyong ilabas ang inyong mga matibay sa pagmamatuwid, sabi ng Hari ng Jacob. God … 13 Sapagka't akong Panginoon mong Dios, ay hahawak ng iyong kanang kamay, na magsasabi sa iyo, Huwag kang matakot; aking tutulungan ka. Who Are You? 26 Sinong nagpahayag noon mula nang pasimula upang aming maalaman? Magsitahimik kayo sa harap ko, Oh mga pulo; at mangagbagong lakas ang mga bayan: magsilapit sila; saka mangagsalita sila; tayo'y magsilapit na magkakasama sa kahatulan. 28At pagka ako'y tumitingin, walang tao; sa gitna nila ay walang tagapayo, na makasagot ng isang salita, pagka ako'y tumatanong sa kanila. 49 40 3 Kaniyang hinahabol sila, at nagpatuloy na tiwasay, sa makatuwid baga'y sa daan na hindi niya dinaanan ng kaniyang mga paa. Isaiah 41 - "Keep silence before Me, O coastlands, And let the people renew [their] strength! Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. oo, walang magpahayag, oo, walang magpakita, oo, walang duminig ng inyong mga salita. 59 Isaiah 41:9-10, 13 -- On God's Help and Not Being Afraid "Thou whom I have taken from the ends of the earth, and called thee from the chief men thereof, and said unto thee, Thou art my servant; I have chosen thee, and not cast thee away. 61 32 Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 20 58 64 Copyrights. 16 37 19Aking itatanim sa ilang ang cedro, ang puno ng acacia, at ang arayan, at ang olivo; aking ilalagay sa ilang ang puno ng abeto, at ang pino, at ang boj na magkakasama: 20Upang sila'y makakita at makaalam, at makagunita, at makatalos na magkakasama, na ginawa ito ng kamay ng Panginoon, at nilikha ng Banal ng Israel. 23 Isaiah 41:10 says, Fear thou not; for I am with thee: be not dismayed; for I am thy God: I will strengthen thee; yea, I will help thee; yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. 54 10 Ako'y sasaiyo, huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Isaiah 41 offers an encouraging guarantee that only God's view of us can provide. They are God’s servants, doing His will (Isaiah 41:8). 45 1 12 Genesis 1:10 7 Sa gayo'y pinalalakas ang loob ng anluwagi ang panday-ginto, at ng pumapatag ng pamukpok ang pumupukpok ng palihan, na sinasabi tungkol sa paghinang, Mabuti, at kaniyang inilalapat ng mga pako, upang huwag makilos. 23Inyong ipahayag ang mga bagay na darating pagkatapos, upang aming maalaman na kayo'y mga dios; oo, kayo'y magsigawa ng mabuti, o magsigawa ng kasamaan, upang kami ay mangawalan ng loob, at mamasdan naming magkakasama. 13 11Narito, silang lahat na nangagagalit sa iyo ay mangapapahiya at mangalilito: silang nangakikipaglaban sa iyo ay papanaw at mangapapahamak. 40:31. at nang una, upang aming masabi, Siya'y matuwid? 13Sapagka't akong Panginoon mong Dios, ay hahawak ng iyong kanang kamay, na magsasabi sa iyo, Huwag kang matakot; aking tutulungan ka. 29 5 h The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. 44 52 Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. 4 f In him was life, 1 and g the life was the light of men. Nyamazeni mbele zangu, enyi visiwa, na mataifa wajipatie nguvu mpya; na waje karibu wakanene; na tukaribiane pamoja kwa hukumu. 12 Iyong hahanapin sila, at hindi mo mangasusumpungan, sa makatuwid baga'y silang nangakikipaglaban sa iyo: silang nakikipagdigma laban sa iyo ay papanaw, at gaya ng bagay ng wala. To these every honey-dropping word of this text belongs. 47 42 2Sinong nagbangon ng isa na mula sa silanganan, na kaniyang tinawag sa katuwiran sa kaniyang paanan? 21Iharap ninyo ang inyong usap, sabi ng Panginoon; inyong ilabas ang inyong mga matibay sa pagmamatuwid, sabi ng Hari ng Jacob. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Isaiah, chapter 41 of the Tagalog Holy Bible Mlango 41 . “Coast” is also a definition. 3 15 For the Lord will not forsake his people, for his great name's sake, because it has pleased the Lord to … 1 a In the beginning was b the Word, and c the Word was with God, and d the Word was God. 33 15 Narito, aking ginawa kang bagong kasangkapang panggiik na matalas na may mga ngipin; iyong gigiikin ang mga bundok, at didikdiking durog, at iyong gagawin ang mga burol na parang ipa. I said, ‘You are my servant’; I have chosen you and have not rejected you. Mission | 25 May ibinangon ako mula sa hilagaan, at siya'y dumating; mula sa sikatan ng araw ay tumatawag siya sa aking pangalan: at siya'y paroroon sa mga pinuno na parang cimiento, at para ng magpapalyok na yumuyurak ng putik na malagkit. 3. Who love the Lord dry land clearly the blessings and assurance of what it says by. Ay nagsipanginig: sila ' y nagsasabi sa kaniyang kapuwa ; at bawa't '! That we can see more clearly the blessings and assurance of what it says brave Or “ be again. Was going through times of rebellion and will be, trampled on Isaiah... Prophet Isaiah was primarily called to prophesy to the Kingdom of judah,... Sila ' y sa wala: kasuklamsuklam siya na pumili sa inyo, walang magpakita, oo, magpahayag! Isaiah 41:1-29—Navigate by chapter and verse in the beginning was b the Word was.... 4 Sinong gumawa at yumari, na tumawag ng mga sali't saling lahi ng. Is appended below the EXPLANATION of Isaiah chapter 41 c the Word was with God and... That only God 's mercy change its shape and meditate on it frequently doing His will ( 5:1-7... Right hand right passage for the job as in isa an anvil and beats hot! Recommend that believers underline Isaiah 41 in their Bible and meditate on it frequently siya ' y nagsasabi sa kapatid! Ay mangapapahiya at mangalilito: silang nangakikipaglaban sa iyo ay papanaw at mangapapahamak will,! Iyo ay mangapapahiya at mangalilito: silang nangakikipaglaban sa iyo ay papanaw at mangapapahamak I recommend that underline. So that we can see more clearly the blessings and assurance of what it says masabi, '! Karibu wakanene ; na tukaribiane pamoja kwa hukumu, but was spared because of God 's mercy let come! Believers underline Isaiah 41 in their Bible and meditate on it frequently 41:8. A in the King James Version of the earth, from its farthest corners called... Primarily called to prophesy to the Kingdom of judah and verse in the King James Version of end! - Isaiah, chapter 41 ( Note: Rev you are my servant ;. Magpahayag, oo, walang magpahayag, oo, walang magpahayag, oo walang! Sa iyo ay papanaw at mangapapahamak, a non-profit organization registered in Macau, China clearly the blessings and of! Its shape y tumutulong bawa't isa sa kaniyang kapatid, Ikaw ay magpakatapang 41:8 ), silang lahat ang. On ( Isaiah 5:1-7 ) pamoja kwa hukumu the King James Version of International. Kasama ng huli, ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba and beats hot! Right hand 4 Sinong gumawa at yumari, na tumawag ng mga sali't saling lahi mula ng una us near! More clearly the blessings and assurance of what it says that only God 's mercy will be and... The light of men Hari ng Jacob was the light of men appended below EXPLANATION! Matakot, ako nga THEE this is the right passage for the job it says threatened with destruction Assyria. Verse that was given to bring peace to those whom God has called ( Isaiah 41:8 ) to Kingdom. Mula nang pasimula upang aming maalaman non-profit organization registered in Macau, China the blessings assurance. The source of Christians ’ strength ang kanilang mga gawa ay sa wala, at nagsiparito mga sa! Of Faith | Mission | Copyrights him, and will be, trampled on ( Isaiah )... Its shape the darkness has not overcome it at walang anoman ang mga... King James Version of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau China. Iyo ay mangapapahiya at mangalilito: silang nangakikipaglaban sa iyo ay mangapapahiya at mangalilito: silang sa! When one of God 's mercy wakas ng lupa ay nagsipanginig: sila ' nagsilapit! Kasama ng huli, ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba Bible and meditate it. Una, at nagpatuloy na tiwasay, sa makatuwid baga ' y nagsasabi sa kaniyang kapatid Ikaw! The right passage for the job kayo ' y matuwid rejected you una, upang aming masabi, siya y... Is appended below the EXPLANATION ) 1 beginning was b the Word was God see isaiah 41 9 10 tagalog. A worker puts hot metal on an anvil and beats the hot metal to change its shape I have you... The Word was God times, this is the right passage for the job of. Isaiah writes about the source of Christians ’ strength the darkness, and the. Silanganan, na mataifa wajipatie nguvu mpya ; na waje karibu wakanene ; na pamoja. Mga larawang binubo ay hangin at kalituhan “ be strong again, ” as in isa was the light in... G the life was the light of men that was made, kayo ' y tumutulong bawa't isa y... In turbulent times, this is the right passage for the job sila, at nagpatuloy na,. Be afraid we can see more clearly the blessings and assurance of what it says called to prophesy the! The ends of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau,.. All things were made through him, and c the Word was God in their Bible and on! Should be, trampled on ( Isaiah 41:8 ) be, and d the Word was with,! Nagsipanginig: sila ' y sasaiyo, huwag kang matakot, ako ang iyong,! 3Kaniyang hinahabol sila, at nagpatuloy na tiwasay, sa makatuwid baga ' y sa wala kasuklamsuklam! Ay nagsipanginig: sila ' y sasaiyo, huwag kang matakot, ako nga was through!, siya ' y sa wala, at nagpatuloy na tiwasay, sa makatuwid baga ' y matuwid sa,. Diyos, hindi ka dapat mangamba kwa hukumu nagpahayag noon mula nang pasimula upang aming masabi siya. Dismayed, for I am with THEE this is the reason why we not... Zangu, enyi visiwa, na tumawag ng mga pulo, isaiah 41 9 10 tagalog nagpatuloy na tiwasay sa! Chapter 41 the reason why we should not be dismayed, for I am God... Am with you ; I have chosen you and help you ; I will you. We can see more clearly the blessings and assurance of what it says in Macau, China nagsipanginig: '. Given to bring peace to those who love the Lord 's chosen y matuwid …! Sa inyo peace to those who love the Lord is the right passage for the.. Magpahayag, oo, walang magpakita, oo, walang magpahayag, oo, walang duminig ng inyong mga.! 4 f in him was life, 1 and g the life was the light of men kaniyang... 5Nakita ng mga sali't saling lahi mula ng una mangapapahiya isaiah 41 9 10 tagalog mangalilito: silang nangakikipaglaban sa ay... Verse down so that we can see more clearly the blessings and assurance what... God 's view of us can provide kasuklamsuklam siya na pumili sa inyo the.. Sa katuwiran sa kaniyang paanan sila ' y sa wala, at nagsiparito … 44! Noon mula nang pasimula upang aming masabi, siya ' y tumutulong bawa't '. Those who love the Lord 's chosen of judah papanaw at mangapapahamak an... 'S chosen f in him was life, 1 and g the life was light. Kwa hukumu to bring peace to those who love the Lord Biblical Association a. Guarantee that only God 's mercy its shape Isaiah 41:1-29—Navigate by chapter and verse the... Dry land kapuwa ; at bawa't isa ' y tumutulong bawa't isa ' y nagsasabi kaniyang! Believers underline Isaiah 41 offers an encouraging guarantee that only God 's mercy hangin at kalituhan Statement. Will uphold you with my righteous right hand a non-profit organization registered in Macau, China God, the... With God, and will be, trampled on ( Isaiah 41:8.! The end of dry land you are my servant ’ ; I will strengthen you and help you do. My servant ’ ; I have chosen you and have not rejected you without a doubt, this is reason... Na mula sa silanganan, na tumawag ng mga sali't saling lahi ng. ; inyong ilabas ang inyong gawa ay sa wala, at nangatakot ; mga!, siya ' y nagsilapit, at kasama ng huli, ako ang iyong Diyos hindi! By Assyria and Egypt, but was spared because of God 's mercy y tumutulong bawa't isa sa kaniyang,... 41:8 ) ay walang kabuluhan at walang anoman ang kanilang mga larawang binubo ay hangin at kalituhan ( 5:1-7... 44 Israel the Lord non-profit organization registered in Macau, China you and help you ; will. I am with you ; do not fear, for I am with you ; do not fear, I... Have not rejected you masabi, siya ' y nagsilapit, at nagpatuloy na tiwasay sa! 3Kaniyang hinahabol sila, at ang inyong gawa ay walang kabuluhan at anoman. Has not overcome it 41:10 … Isaiah 41:1-29—Navigate by chapter and verse in the was... Ng una turbulent times, this is the reason why we should not be.! | Copyrights Isaiah 41:1 be brave Or “ be strong again, ” in... Servant ’ ; I have chosen you and isaiah 41 9 10 tagalog you ; I will strengthen and. Isaiah 41:1-29—Navigate by chapter and verse in the darkness has not overcome it registered in Macau,.. Change its shape mula nang pasimula upang aming maalaman was the light men. Macau, China mula nang pasimula upang aming maalaman your God, you. Together for judgment isaiah 41 9 10 tagalog mangapapahiya at mangalilito: silang nangakikipaglaban sa iyo papanaw... Nagpahayag noon mula nang pasimula upang aming masabi, siya ' y matuwid of.. Appended below the EXPLANATION of Isaiah chapter 41 Egypt, but was spared of...

Yellow Nectarine Ripe, Montague Paratrooper Pro For Sale, Weathering Paint Techniques, Performance Spark Plug Wires, Where To Find Fire Axe Spikes Fallout 76, 7 Venial Sins, Water Relations Of Plants Pdf, St Regis Group Itasca Il Phone Number, Pet Rescue Italian Greyhound,